Dijital Sergi - Atatürk Üniversitesi
Detaylar

Kitleselden Sanatsala İmgesel Dönüşümler - Mutlu Seven Kişisel Sergi

‘Kitleselden Sanatsala/İmgesel Dönüşümler’ adlı sergi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programında eğitimini tamamlayan Öğr. Gör. Mutlu Seven’in, ‘Sanat-Reklam İlişkisi Bağlamında Pop Art Çalışmalarının Göstergebilimsel Çözümlemesi’ başlıklı bitirme tezi kapsamında üretilen çalışmalardan oluşmaktadır. Sanatçı açısından her bir yapıt, imge ya da imgeler üzerinden oluşturulan bir sorgulama alanıdır. İçinde yaşadığımız dünya ve içimizde var olan her türlü duygu ve düşünce, üretim süreçlerinde bu alana kaynaklık eder. Alımlayıcı açısından ise her bir yapıt, anlamlandırmaya yönelik gösterge değeri taşır. Tez kapsamında ortaya koyulan uygulamaların düşünsel boyutunu oluşturan göstergebilim kuramına dayalı çözümlemeler, her bir alımlayıcı tarafından yeni anlamların üretildiği görsel okumalara imkan tanır. Sergide yer alan çalışmalar, Pop Art’ın temel ilkeleri ve üretim biçimleri esas alınarak oluşturulmuştur. Çalışmalar içerisinde geçmiş ya da günümüze dair popüler kültür fenomenleri üretime -biçim ve içerik olarak- kaynaklık etmiş, gösteren/gösterilen bağlamında anlamyapısal olarak çözümlenebilir imgelere dönüşmüştür. Her bir yapıt, sanat aracılığıyla yerelden evrensele doğru uzanan, yeni anlamların üretilebildiği birer gösterge değeri taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, kitlesel imgenin (gösteren) sanat imgesine (gösterilen) dönüşmesi yönüyle sanatın (gösterge) üstlendiği rol ele alınmıştır. Genel itibariyle çalışmalara bakıldığında, üst/kültürel bir üretim alanı olan sanatın reklamla olan ilişkisi, diğer bir değişle iki farklı disiplinin diyalektiği, Pop Art üretimleri üzerinden alımlayıcısına anlam üretimi noktasında yeni deneyimler kazandırmayı öngörmektedir. - Küratör: Doç. Dr. Cemile Didem ÖZIŞIK

Güzel Sanatlar Fakültesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakülte Sergisi

Sergi ile ilgili eposta gönder