Dijital Sergi - Atatürk Üniversitesi
Detaylar

Süperpozisyonlar

Süperpozisyonlar isimli resim sergisi, Üniversitemizin Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programına devam eden ÖYP’li Araştırma Görevlisi Ayfer Keçeci’nin “Soyut Dışavurumculuğun Bekası ve Sanatçının Varlık Sorunsalı” isimli tez çalışması paralelinde geliştirdiği resimlerinden oluşturulmuş bir seçkidir. Resimlere bakan için, ‘sanatçı’ varlığının ne olduğunu anlama, anlamlandırma ve bunu bilinç düzeyine yükseltme çabası içinde resim yapmanın, kayda değer eylemlerin ve deneyiminin doğasını tarif etme girişiminin biçimlendirilği bir dizi soyut resim kompozisyondan hem bireysel, hem sanatsal, hem de toplumsal fayda esaslı süperpozisyonlar arayıp-bulma olasılıkları tariflenmiştir. Bu tariften çıkarılabilecek en önemli sonuç; “(Resimsel) nesne gerçektir ve nesne-özne arasındaki ilişki öyle bir ilişkidir ki, deneyimsel bilme edimi ile nesneyi varsayma onu yaratamamaktadır” varsayımını tersine çevirmeyi arzulayan ve her bir bireyi sanatçının varlık koşulu haline getirerek, tüm özneleri birbirlerine eşitlemeye varmak olmalıdır. Öyle ki, sanatçının varlık koşulu, bilinçaltını yönetebilme başarısında saklı insanı açığa çıkarmaktır. Tarihsel bir olgu olarak bakıldığında çağımıza özgü görünen yabancılaşma edimi ve kendini bilme refleksi aslında her çağda karşılaşılan siyasal, ahlaksal, toplumsal ve ekonomik etki(lenme)lerin sanatçı tarafından üretilmiş sanat eseri üzerinde okunur/duyulur/görünür olanla uzlaşamama sorununun varoluşudur. Öte yandan, sanat eserlerinde eğitici, öğretici, oyuncul, tedavi edici vb. nitelik olarak ortaya çıkan soyut dil, tüm çağlara yayılan bütünsel sistemi ifade etmektedir. Plastik sanatlar alanına özgü soyut dilin alfabesi, ‘nokta’, ‘çizgi’, ‘yön’, ‘açı’, ‘şekil’, ‘ışık-gölge’, ‘form’, ‘doku’ ve ‘renk’ dizgesi olarak karşımıza çıkmakta, her bir değerin aralarındaki uzlaşma, karşıtlık ve karşılıklı oluşlarından bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşüncelere özgü ‘temsili kompozisyon(lar)’ belirmektedir. Burada, 2017-2023 yılları arasında hemen hemen her gün kayda geçirilmiş öz-bilinçlilik hali olarak ve plastik sanatlara özgü dizgeye denk üretilmiş uygulama çalışmalarından bahisle, soyut sanatın ve soyutdışavurumcu etki(-lenme)lerin hem bireysel hem de kolektif bir ifade biçimi olarak temsil gücü tartışmaya açılmaktadır. Serginin etkinlik alanı, sanatın topluma özgü kültürün sınırları içinde biçimlendi(rildi)ği mekân olarak görülebilmesine bağlıdır; kendinden önce yapılmış tüm resimsel düzlemlere saygı duruş mahiyetinde, çok katmanlı mekân-oluş’a düzülen bir methiye, veyahut genişliği ve kapsamı ölçülemeyen zihnin olan-biteni kavrama çabasını sürdürmekten kendisini alamama hali görünür kılınmaktadır. Tez Danışmanı ve Sergi Küratörü Prof. Fevziye EYİGÖR PELİKOĞLU Sanatçı Araş.Gör. Ayfer KEÇECİ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

Arş. Gör. Ayfer Keçeci

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Web Sayfası https://avesis.atauni.edu.tr/ayfer.kececi Fax Telefonu +90 442 231 5003 İş Telefonu +90 442 231 5069

Sergi ile ilgili eposta gönder